เรื่อง วันที่ประชาสัมพันธ์
1 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 มี.ค. 66
2 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 20 มี.ค. 66
3 สรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จังหวัดสุโขทัย 17 มี.ค. 66
4 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จังหวัดสุโขทัย 16 มี.ค. 66
5 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 ณ โรงพยาบาลศรีนคร 16 มี.ค. 66
6 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 ณ โรงพยาบาลคีรีมาศ 16 มี.ค. 66
7 การตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 1 มี.ค. 66
8 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2566   27 ก.พ. 66
9 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 23 ก.พ. 66
10 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) คีรีมาศ 17 ก.พ. 66
11 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ศรีนคร 14 ก.พ. 66
12 เปิดอาคารศุภโชค และอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศรีนคร 14 ก.พ. 66
13 โครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาลใน 12 เขตสุขภาพ 6 ก.พ. 66
14 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2566   31 ม.ค. 66
15 ประชุมเตรียมความพร้อมรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ 25 ม.ค. 66
16 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) สวรรคโลก 13 ม.ค. 66
17 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/2565 28 ธ.ค. 65
18 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ปีงบประงาน 2566 คณะกรรมการประสารงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) กงไกรลาศ 27 ธ.ค. 65
19 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) กงไกรลาศ 27 ธ.ค. 65
20 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 13 ธ.ค. 65
21 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 7 ธ.ค. 65
22 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล ครั้งที่11/2565 30 พ.ย. 65
23 ประชุมคณะกรรมเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2565 11 พ.ย. 65
24 นำเสนอเตรียมความมพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ต่อคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา 10 พ.ย. 65
25 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2565 31 ต.ค. 65
26 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายสู่แผนปฏิบัติราชการ ด้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2566 26 ต.ค. 65
27 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 19 ต.ค. 65
28 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำชองบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 18 ต.ค. 65
29 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 และแผนการขับเคลื่อน ปีงบประมาณ 2566 17 ต.ค. 65
30 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/2565 30 ก.ย. 65
31 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 30 ก.ย. 65
32 “กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565” 30 ก.ย. 65
33 ประชุมสื่อสารนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 29 ก.ย. 65
34 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล ครั้งที่12/2565 12 ก.ย. 65
35 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล ครั้งที่8/2565 29 ส.ค. 65
36 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล ครั้งที่6/2565 30 มิ.ย. 65
37 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 2 ปีงบประงาน 2565 28 มิ.ย. 65
38 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 24 มิ.ย. 65
39 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 25565 รอบที่ 2 จังหวัดสุโขทัย 7 มิ.ย. 65
40 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ อำเภอศรีสัชนาลัย ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 25565 รอบที่ 2 จังหวัดสุโขทัย 7 มิ.ย. 65
41 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ อำเภอบ้านด่านลานหอย ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 25565 รอบที่ 2 จังหวัดสุโขทัย 7 มิ.ย. 65
42 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 18 พ.ค. 65
43 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 17 พ.ค. 65
44 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล ครั้งที่4/2565 3 พ.ค. 65
45 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 4/2565 และประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปตรวจราชการกรณีปกติ ระดับเขตสุขภาพที่ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 27 เม.ย. 65
46 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล ครั้งที่3/2565 30 มี.ค. 65
47 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ศรีนคร 17 มี.ค. 65
48 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ทุ่งเสลี่ยม 16 มี.ค. 65
49 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) คีรีมาศ 2 มี.ค. 65
50 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2565 28 ก.พ. 65
51 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 25 ก.พ. 65
52 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (ศปสอ.) บ้านด่านลานหอย 15 ก.พ. 65
53 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่1/2565 31 ม.ค. 65
54 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 28 ม.ค. 65
55 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 จังหวัดสุโขทัย 21 ม.ค. 65
56 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 จังหวัดสุโขทัย 20 ม.ค. 65
57 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 จังหวัดสุโขทัย 20 ม.ค. 65
58 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ.) สวรรคโลก 11 ม.ค. 65
59 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement :PA) ปีงบประมาณ 2565 30 ธ.ค. 64
60 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/2564 30 ธ.ค. 64
61 ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่1/65 24 ธ.ค. 64
62 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 17 ธ.ค. 64
63 การติดตามงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.) ศรีสัชนาลัย 15 ธ.ค. 64
64 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement :PA) ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 และประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 12/2564 14 ธ.ค. 64
65 ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 3 ธ.ค. 64
66 ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 2 ธ.ค. 64
67 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2564 30 พ.ย. 64
68 พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 26 พ.ย. 64
69 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่2 ปีงบประมาณ 2565 17 พ.ย. 64
70 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4/2564 30 เม.ย. 64
71 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่7 ปีงบประมาณ 2564 23 เม.ย. 64
72 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2564 24 มี.ค. 64
73 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) บ้านด่านลานหอย 23 มี.ค. 64
74 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่6 ปีงบประมาณ 2564 18 มี.ค. 64
75 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) คีรีมาศ 11 มี.ค. 64
76 การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่2 ครั้งที่3/2564 9 มี.ค. 64
77 เปิดคลินิกนอนกรน-มอบแว่นตานักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ และเปิดคลินิกสุขภาพดี คลินิกโรคจากการทำงาน (Wellness Center) 9 มี.ค. 64
78 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2564 1 มี.ค. 64
79 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่5 ปีงบประมาณ 2564 24 ก.พ. 64
80 การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) กงไกรลาศ 9 ก.พ. 64
81 ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2564 (สสจ.สุโขทัย) 22 ต.ค. 63
82 ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 12/2563 (สสจ.สุโขทัย) 22 ก.ย. 63
83 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 8/2563 (สสจ.สุโขทัย) 28 ส.ค. 63
84 ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/2563 (สสจ.สุโขทัย) 24 ส.ค. 63
85 การตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ2563 รอบที่ 2 จังหวัดสุโขทัย 13 ส.ค. 63
86 ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2563 (สสจ.สุโขทัย) 22 ก.ค. 63
87 นิเทศติดตามงาน รอบที่ 2/2563 (เครือข่ายอำเภอเมืองสุโขทัย) 21 ก.ค. 63
88 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 6/2563 (สสจ.สุโขทัย) 30 มิ.ย. 63
89 นิเทศติดตามงาน รอบที่ 2/2563 (เครือข่ายอำเภอคีรีมาศ) 25 มิ.ย. 63
90 ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2563 (สสจ.สุโขทัย) 24 มิ.ย. 63
91 นิเทศติดตามงาน รอบที่ 2/2563 (เครือข่ายอำเภอบ้านด่านลานหอย) 23 มิ.ย. 63
92 นิเทศติดตามงาน รอบที่ 2/2563 (เครือข่ายอำเภอศรีนคร) 18 มิ.ย. 63
93 นิเทศติดตามงาน รอบที่ 2/2563 (เครือข่ายอำเภอศรีสัชนาลัย) 17 มิ.ย. 63
94 นิเทศติดตามงาน รอบที่ 2/2563 (เครือข่ายอำเภอทุ่งเสลี่ยม) 16 มิ.ย. 63
95 นิเทศติดตามงาน รอบที่ 2/2563 (เครือข่ายอำเภอสวรรคโลก) 12 มิ.ย. 63
96 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5/2563 29 พ.ค. 63
97 ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 8/2563 (สสจ.สุโขทัย) 22 พ.ค. 63
98 ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2563 (สสจ.สุโขทัย) 21 เม.ย. 63
99 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2563 31 มี.ค. 63
100 ประชุมคณะกรรมวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2563 2 มี.ค. 63