งานแผนงาน
เอกสาร/หนังสือเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินงาน
# เรื่อง ประเภท หมายเหตุ
1 สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 สรุปผลการดำเนินงาน
2 เล่มสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 สรุปผลการดำเนินงาน
3 ติดตามการรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 สรุปผลการดำเนินงาน
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ E - Inspection เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การดำเนินงานระยะที่ 1 สรุปผลการดำเนินงาน
5 สรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 สรุปผลการดำเนินงาน
6 เล่มสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 สรุปผลการดำเนินงาน
7 รายงานประจำปี 2562 สสจ.สุโขทัย สรุปผลการดำเนินงาน
8 สรุปการลงเยี่ยมและนิเทศงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการดำเนินงาน
9 แนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการดำเนินงาน
10 รายงานตัวชี้วัด และ PA ปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการดำเนินงาน
11 รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 สรุปผลการดำเนินงาน
เอกสาร/หนังสือเกี่ยวกับ เรื่องอื่นๆ
# เรื่อง ประเภท หมายเหตุ
1 เผยแพร่บทความ อื่นๆ
2 นโยบายมุ่งเน้นปี 2566 (ปลัดฯ)
3 นโยบายมุ่งเน้นปี 2566 (รมต.)