ข่าวประชาสัมพันธ์
- การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) สวรรคโลก 13 ม.ค. 66
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/2565 28 ธ.ค. 65
- การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ปีงบประงาน 2566 คณะกรรมการประสารงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) กงไกรลาศ 27 ธ.ค. 65
- การนิเทศติดตามงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) กงไกรลาศ 27 ธ.ค. 65
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 13 ธ.ค. 65
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย


นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

พันธกิจ

  •     จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
  •     ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
  •     กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  •     ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
  •     พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัด
  •     ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ค่านิยม

“MOPH”
M: Mastery เป็นนายตนเอง
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน
H: Humility อ่อนน้อมถ่อมตน

กระทรวงสาธารณสุข